Επιστημονική Επιτροπή

Αθανασίου Λία
Απαλαγάκη Χαρίκλεια
Βαρδαλάς Σταύρος
Γαβουνέλη Μαρία
Δαμηλάκης Ιωάννης
Κουκκουλλή Αλεξία
Μοσχίδου Σταυρούλα
Τσικρικάς Δημήτριος